Back to Top

O Nas

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje katere dejavnost je namenjena izobraževanju in ustvarjanju starejših, ki želijo svoje znanje nadgraditi ali pa se naučiti novih vedenj in znanj. Nešteto starejših, invalidov in nezaposlenih, različnih znanj, izkušenj in značajev se je zvrstilo na Univerzi.

Danes 37 mentorjev v 54 krožkih izobražuje 678 udeležencev, s povprečno starostjo 65 let. Moških je 20 %, najmlajša udeleženka je stara 21 let, najstarejši  udeleženec ima 86 let, kar 18 jih je starih nad 80 let. Udeleženci evalvacijo znanja izvajajo z javnimi kulturnimi prireditvami v lastni ali tuji organizaciji. V preteklem letu je bilo kar 70 razstav, javnih vaj, nastopov, sredinih večerov, festivalov … Starejša generacija je našla svoje dejavno mesto v skupnosti. Njene aktivnosti so podprte s prostovoljnim delom udeležencev, povezanih v medsebojnem spoštovanju in prijateljstvu. S samouresničevanjem, z iskanjem lastnih skritih talentov, ustvarjalnostjo, podprto z vseživljenjskim učenjem, starejši dokazujejo, da za svoje zdravo, predvsem pa kakovostnejše življenje lahko poskrbijo sami. Z medgeneracijskim sodelovanjem z vrtci in domovi za varstvo odraslih drugim generacijam sporočajo, da je starost lahko tudi ustvarjalna, bogata in lepa.

Vseživljenjsko učenje je potreba in tudi že obveza. Z učenjem v tretjem življenjskem obdobju pa uresničujemo sanje, ki smo jih sanjali vso aktivno dobo. Ustvarjamo lastni življenjski jaz, ki je še kako potreben, da živimo kakovostno, da ohranjamo zdravje, da smo srečni. Delamo to, kar smo si želeli vse življenje, se samouresničujemo, odkrivamo lastne skrite talente in ustvarjamo nove odnose. To je modrost naših študentov, ki smo našli pogum za vključitev v učečo se skupnost. Spoznali smo, da je znanje vrednota, ki nam ponovno da dejavno vlogo v tretjem ali četrtem obdobju življenja.

Univerza nas spreminja tudi osebnostno. Pomembne nam postanejo druge vrednote: humanost, prostovoljstvo, komunikativnost, povezanost v spoštovanju in prijateljstvu. Univerzo gradimo na prostovoljstvu in solidarnosti, ki jo črpamo iz okolja in iz nas samih. Je neizmerna, neponovljiva in posebna. Čutimo jo in jo v veliki meri ter z velikim veseljem v okolje vračamo s kulturnimi dogodki.

Postajamo prijatelji, ki si med seboj pomagamo, skupaj praznujemo vesele trenutke in sočustvujemo ob žalostnih dogodkih. Čutimo pripadnost univerzi in univerza  je del nas.

Nekateri sodelujejo z univerzo že od samega začetka kot mentorji, animatorji ali udeleženci v izobraževalnem programu, drugi nam pomagajo pri vodenju, tretji pri organizaciji prireditev. Nesebično delijo svoje znanje, čas in tudi sredstva, ne samo med ljudmi svoje generacije, ampak med občane Velenja in prebivalce regije. Medgeneracijska povezanost in sodelovanje nam vsem izredno veliko pomeni. Vsestransko jo bomo širili tudi v prihodnje. Uspešni smo lahko samo takrat, ko naše znanje, izkustva in ustvarjalnost nesebično razdajamo v okolje, saj notranje bogatimo zagotovo najbolj sebe. Hkrati pa sporočamo, da je starost lahko tudi lepa in življenje v tem obdobju bogato.

Obljubljamo, da bomo univerzo v Velenju tudi v prihodnje bogatili z novimi programi, inovativnimi izobraževalnimi pristopi, novimi študenti, seveda pa še naprej s znanjem in kulturo za druge, mlajše in starejše.

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Velenju ima zagotovo dobre temelje za učenje z radostjo in, da starejšim in tudi drugim boljša in lepša življenje tudi v prihodnje.

 

Izobraževalni program obsega naslednje vsebine:

 • Tuji jeziki
 • Računalništvo
 • Likovno ustvarjanje
 • Geografija in zgodovina
 • Glasbeno ustvarjanje
 • Hortikultura
 • Ročna dela
 • Skrb za lastno zdravje
 • Splošne dejavnosti

Pri oblikovanju in strategiji izobraževanja nas vodijo naslednji cilji:

 • Izobraževanje, raziskovanje in druženje, katerih vsebino želimo približati potrebam, željam in strukturi starejših ljudi Savinjsko – Šaleške regije;
 • Čim tesneje se povezati z gospodarstvom, z državnimi in družbenimi organizacijami v regiji;
 • Zahtevnost in hitrost izobraževanja prilagoditi vsaki posamezni skupini. Izobraževanje naj v čim večji meri vzpodbuja ustvarjalnost, ki se izrazi v izdelku, storitvi, namenjeni tudi javni predstavitvi;
 • Organizirati cenovno ugodno izobraževanje in zajeti čim širšo populacijo starejših ljudi;

Naša dejavnost se financira iz naslednjih virov:

 • Prispevki članov
 • Prostovoljstvo
 • Javni razpisi
 • Sredstva donatorjev in kolektivnih članov

Ljudje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, kar je posebno prisotno v Šaleški dolini zaradi hitrega upokojevanja in težkih pogojev dela, so izredno velik družben potencial, ki se ne sme izgubiti. Izkušnje in znanje starejših lahko mnogo prispevajo k kakovostnemu življenju, če ga le znamo prav spodbuditi in izkoristiti.

Program izobraževalnih programov Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje se prilagajala strukturi in zahtevam starejših ljudi in daje velik poudarek tako kakovosti izobraževanja, kot tudi spodbujanju ustvarjalnosti in negovanju medsebojnih in medgeneracijskih odnosov.

Tradicionalne aktivnosti, ki se vsako leto odvijajo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje:

 • Novoletno srečanje članstva
 • Etnološka prireditev – Jajčerija na Gradu Velenje
 • Kresovanje na Kavčnikovi domačiji
 • Prireditve v domovih za varstvo odraslih
 • Soustvarjamo Univerzo tretjega življenjskega obdobja – letna konferenca
 • Sodelovanje na Pikinem festivalu
 • Medgeneracijsko sodelovanje z osnovnimi šolami
 • Razstave krožkov ročnih in likovnih del
 • Koncerti glasbenih krožkov
 • Sodelovanje kot soustvarjalci na prireditvah in dogodkih