Program dela za študijsko leto 2020-2021

  1. FRANCOŠČINA I / ALTER EGO
  2. Mentorica: Nataša Marhat : pedagoška izobrazba, profesorica francoščine ter univerzitetna diplomirana slovakistka
  3. IME PROGRAMA: ZAČETNA FRANCOŠČINA I
  4. CILJI: Naučiti udeležence osnovne komunikacije v francoščini, da se bodo znali predstaviti, pozdraviti, spregati nekatere glagole, vprašati po nečem, našteti dneve v tednu ter mesece v letu … ter izgovorjave. Poleg učbenika Alter ego predvidevam tudi dodatno gradivo s spleta, pisanje narekov ter pisem in elektronskih sporočil. O vsebini in drugih posebnostih se skupaj dogovorimo na srečanjih.
  5. PREDMETNIK ALI TEMATSKI SKLOPI: Za delo predlagam učbenik Alter ego ter besedila s spleta, za katere se bomo dogovorili na srečanjih.
  6. PODROBNEJŠA VSEBINA

Dossier 0:

Prénoms et noms français, se présenter (1), s’informer sur l’identité de l’autre, compter, communiquer en classe, les adjectifs de nationalité, les verbes s’appeler et être, les articles définis, le genre des noms de pays, les langues, les nationalités, les nombres de 0 à 69, les noms de pays

(sln : francoski imena in priimki, predstaviti se (1), vprašati po imenu drugega, štetje, komunikacija v razredu, narodnostni pridevniki, glagola « imenovati se » ter « biti », določni členi, spoli imen držav, jeziki, narodnosti, števila od 0 do 69, imena držav)

Dossier 1:

1

Salutations, usage de tu et de vous, saluer, se présenter (2), demander/donner des information personnelles, le verbe avoir au présent, les adjectifs possessifs, la négation (sln : pozdravi, raba « ti » in « vi » (tikanje, vikanje), pozdraviti, predstaviti se (2), prositi za/nuditi osebne podatke, glagol « imeti » v sedanjiku, svojilni pridevniki, zanikanje)

2

Les numéros de téléphone en France, demander poliment, demander/donner des informations personnelles (2), demander le prix, les articles indéfinis, l’adjectif interrogatif quel(le), les mois de l’année, les nombres de 70 à 99, les signes et la ponctuation, la prononciation des nombres, la liaison des nombres

(sln : telefonske številke v Franciji, vljudno prositi, prositi za/nuditi osebne podatke (2), vprašati po ceni, nedoločni člen, vprašalni pridevnik kateri/-a, meseci v letu, števila od 70 do 99, ločila, izgovorjava številk, vezava pri izgovorjavi številk)

3

Quelques événements culturels/festifs à Paris, la francophonie, donner des informations personnelles (3), parler de ses passions et rêves, les prépositions+noms de pays, le présent des verbes en -er, les verbes être/avoir, l’expression de goûts, la liaison avec /z/, lettres muettes

(sln : nekateri prazniki in dogodki v Parizu, frankofonija, kako podati osebne podatke (3), govoriti o strasteh in sanjah, predlogi pred imeni držav, sedanjik pravilnih glagolov (-er), glagola « biti » ter « imeti », izražanje okusov, vezava z glasom /z/, neme črke)

Dossier 2

1

La ville, nommer et localiser des lieux de la ville, parler de sa ville, demander/donner des explications, les articles définis/indéfinis, les prépositions de lieu+articles contractés, pourquoi/parce que, quelques lieux dans la ville, quelques expressions de localisation, la prononciation de un/une, accent grave, accent aigu

(sln : mesto, imenovati ter umestiti kraje v mestu, govoriti o svojem mestu, prositi za/nuditi razlage, določni/nedoločni člen, predlogi za opis kraja+skrčeni členi, zakaj/zato, nekateri kraji v mestu, nekateri izrazi za lociranje, izgovorjava un/une, krativec, ostrivec)

2

Auberge de jeunesse et lieux d’hébergement, s’informer sur un hébergement, réserver un hébergement, remercier/répondre à un remerciement, comprendre/indiquer un itinéraire simple, indiquer le mode de déplacement, les questions fermées est-ce que…, le présent des verbes prendre, descendre et aller, termes liés à l’hébergement, quelques verbes et indication de direction, quelques formules de politesse

(sln : hostli in kraji nastanitve, pozanimati se za nastanitev, rezervirati nastanitev, zahvaliti se/odgovoriti na zahvalo, razumeti/nakazati preprost načrt izleta, nakazati prevozno sredstvo, zaprti tip vprašanja z vprašalnico « ali », sedanjik glagolov « vzeti », « spustiti se » ter « iti », izrazi v povezavi z nastanitvami, nekateri glagoli in nakazovanje smeri, nekatere vljudnostne fraze)

SPLET : vsebina bo dodana naknadno

ŠTEVILO UR: 50

NAČIN IZVEDBE TER OPREDELITEV METOD DELA: Dejavnosti se odvijajo v učilnici. V pouk rada dodam pedagoške igre ter interaktivne pogovore, da so študentje bolj motivirani in si nekatere besede lažje zapomnijo. Na vsaki uri dobijo tudi domačo nalogo, npr. križanko, ki jo ustvarim na ustreznih spletnih straneh. Učbeniku je pridan tudi CD s koristnimi vajami, ki jih bomo reševali na urah, študentje pa bodo snov lahko ponovili tudi doma.

Vljudno vabljeni v četrtek, 01. oktobra ob 17 uri na UNI 3 Velenje.

Objavila: Zdenka Uršnik, 29.07.2020.